Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Dokumenty

E-dokumenty

Starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov nástrojmi pracovného práva

Metodiky

Krátka metodická príručka: Zdravotná spôsobilosť zamestnanca a jej posudzovanie

Návrhy de lege ferenda

Navrhované zmeny právnej úpravy

Popularizačné aktivity

Riadenie psychosociálnych rizík nástrojmi pracovného práva (I. diel)

Riadenie psychosociálnych rizík nástrojmi pracovného práva (II. diel)

Vzdelávacie kurzy

Cieľom vzdelávacích kurzov je poskytnúť záujemcom odborné školenia v oblasti pracovnoprávnych inštitútov priamo alebo nepriamo súvisiacich s fyzickým a duševným zdravím zamestnancov pri výkone práce, akými sú napríklad:

  • pracovný čas a doby odpočinku;
  • normovanie práce;
  • normatívne pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolné mechanizmy pri dodržiavaní pracovnoprávnej úpravy;
  • zákaz diskriminácie na základe nepriaznivého zdravotného stavu/zdravotného postihnutia;
  • šikana na pracovisku a možnosti jej riešenia;
  • zdravotný stav zamestnanca ako osobný údaj.

Kurzy budú prebiehať e–learningovou formou prostredníctvom webinárov a on–line školení.