Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Podmienky publikovania príspevkov

Príspevky je potrebné odovzdať do 31. augusta 2018 podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.

Rozsah príspevku: min. 10 -15 normostrán.

Príspevky zasielajte na emailovú adresu: monika.seilerova@upjs.sk.

Príspevky spĺňajúce stanovené náležitosti budú po úspešnom anonymnom recenznom konaní publikované v recenzovanom zborníku príspevkov z vedeckej konferencie. Zborník bude doručený účastníkom konferencie na adresu, ktorú uviedli pri registrácii.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý:

  • nebude rešpektovať pokyny uvedené v šablóne;
  • nebude súvisieť s témou konferencie;
  • nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi;
  • bude zaslaný po stanovenom termíne alebo obsahovo nebude napĺňať kritériá kladené na pôvodnú vedeckú prácu.