Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Organizačné pokyny (ubytovanie, poplatky)

Organizačné pokyny:

Ubytovanie nie je zahrnuté v cene konferenčného poplatku. Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie individuálne.

Ponúkame nasledovné alternatívy ubytovania:

GRAND HOTEL BELLEVUE****
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

podrobnejšie informácie o hoteli: https://www.hotelbellevue.sk/sk

kontakt:hotelbellevue@hotelbellevue.sk

Pri komunikácii s hotelom GRAND HOTEL BELLEVUE je nutné uviesť, že sa jedná o predmetnú vedeckú konferenciu.

GRANDHOTEL**** STARÝ SMOKOVEC

Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry

podrobnejšie informácie o hoteli: https://grandhotel.sk/sk/

kontakt: reservation@grandhotel.sk

Poplatky a platobné údaje:

Termín úhrady konferenčných poplatkov

najneskôr do 15. mája 2018

  • pre účastníkov s aktívnou účasťou vo výške 120 € (poplatok zahŕňa konferenčné materiály, zborník, občerstvenie počas konferencie, raut dňa 6. 6. 2018, obed a večeru dňa 7. 6. 2018);
  • pre účastníkov s pasívnou účasťou vo výške 100 € (poplatok zahŕňa konferenčné materiály, občerstvenie počas konferencie, raut dňa 6. 6. 2018, obed a večeru dňa 7. 6. 2018);
  • pre sprevádzajúce osoby vo výške 80 € (poplatok zahŕňa občerstvenie počas konferencie, raut dňa 6.6. 2018, obed a večeru dňa 7. 6. 2018; nezahŕňa účasť na rokovaní počas konferencie ani konferenčné materiály);

V prípade nedodržania tohto termínu organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu!

Platobné a fakturačné údaje:

Príjemca: Univerzita P. J. Šafárika Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika

IČO: 00397768

DIČ: 2021157050

IČ DPH: SK2021157050

Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu: 7000078432/8180

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol (VS): 103120

Správa pre príjemcu: Priezvisko a meno účastníka konferencie

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia. Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.