Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Študentské sympózium: Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca

Úvod

III. ročník študentského sympózia z pracovného práva je zameraný na právny rozbor pracovnoprávnych aspektov ochrany a zachovania zdravia zamestnanca. Predpokladom udržateľnosti zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce je dôsledná starostlivosť zamestnávateľa o vytvárania zdravotne priaznivých pracovných podmienok a pracovných postupov, vrátane prijímania vhodných preventívnych opatrení na pracovisku.

Cieľom aktuálneho ročníka sympózia je venovať pozornosť všeobecným otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca pri práci, skúmaniu fyzických a mentálnych aspektov zdravia z pohľadu práva na ochranu súkromia a práva na ochranu osobných údajov, vrátane prístupu súdnej praxe, posúdeniu pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na zdraví zamestnanca spôsobenú pôsobením nepriaznivých faktorov pracovného prostredia či nerovnaké zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím. Uvítame i pohľad na ďalšie pracovnoprávne inštitúty, ktorých správne zákonné i vnútropodnikové nastavenie môže prispieť k duševnej pohode zamestnanca.

Vyberte si tézu, konzultanta a prihláste sa. Vítané sú aj vlastné návrhy tém.

Termín:

06. – 07. apríla 2018

Miesto:

Danišovce

Garanti:

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
JUDr. Jana Žuľová, PhD

Kto sa môže prihlásiť?

Sympózium je určené pre študentov druhého až piateho ročníka Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Ako „ďalej“ s vybranou tézou?

  • Vybrať si môžete z ponúkaných téz, zverejnených aj na stránke Katedry PP a PSZ v sekcii „Oznamy“.
  • Konkrétny názov príspevku možno upraviť v závislosti od jeho obsahu.
  • S vybranou tézou je možné sa prihlásiť najneskôr do 1. marca 2018 na adresu: marcel.dolobac@upjs.sk.

Aký je požadovaný rozsah príspevku a termín jeho spracovania?

  • Príspevok musí byť spracovaný najmenej v rozsahu 6–tich normostrán.
  • Spracovanie príspevku s vybranou tézou sa očakáva do 1. apríla 2018.

Čo ma čaká?

  • Prezentácia príspevku pred konzultantmi a spolužiakmi. Výstupom sympózia je zborník príspevkov v tlačenej podobe a knižná odmena pre tri najlepšie ohodnotené príspevky.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktuje:

marcel.dolobac@upjs.sk
jana.zulova@upjs.sk
monika.seilerova@upjs.sk

Tézy k III rocniku sympózia