Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Publikačné výstupy

Príspevky v pdf. sa zobrazia po kliknutí na názov.

Barinková, M. Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej terminológii. In: Studia Iuridica Cassoviensia. ISSN 1339-3995. – Roč. 6, č. 1 (2018), s. 89-98.

Barinková, M. Dispozičná právomoc zamestnávateľa ako hranica ochrany zdravia zamestnancov. In: Zagadnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego. – Rzeszów : RS Druk Rzeszów, 2018. ISBN 9788365293459.  S. 668-675

Barinová, M. Psychosociálne riziká pracovného pomeru učiteľov vysokých škôl. In: Starostlivosť o zdravie zamestnancov : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – ISBN 9788081526640. – S. 125-136.

Barinková, M. (ed.) Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca : zborník príspevkov z III. ročníka študentského sympózia z pracovného práva / zostavovateľ Milena Barinková – 1. vyd. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. – 168 s. ISBN 978-80-8152-626-8 (brož.).

Barinková, M. (ed.) Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0 : zborník príspevkov zo študentského vedeckého sympózia / zostavovateľ Milena Barinková – 1. vyd. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – 90 s. ISBN 978-80-8152-765-4 (brož.).

Barinková, M., Žofčinová, V. Termínované pracovné zmluvy učiteľov vysokých škôl v Čechách a na Slovensku. In: Olšovská, A., Švec, M., Horecký, J. (eds.): Sine amicitia vitam est nullam. Pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. Praha: Leges, 2019. S. 65-80. ISBN 978-80-7502-394-0.

Dobrovič, Ľ. – Koromház, P., Processing of Personal Data Concerning Health in Labour Law Relationships In: CER Comparative European Research 2018 London : Sciemcee Publishing, 2018. – ISBN 9780993519192. – S. 70-72.

Dobrovič, Ľ. Kolaboratívna (zdieľaná) ekonomika a jej vplyv na ochranu duševného zdravia v oblasti služieb dopravy. In: Vplyv moderných technológií na právo : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – ISBN 9788081527289. – S. 22-41.

Dobrovič, Ľ. Umelá inteligencia ako výzva pre pracovné právo a trh – možnosti, riziká a perspektívy. In: Právo, obchod, ekonomika XI. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia: . 23 – 25. október 2019, Vysoké Tatry. – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8152-775-3. S. 382 – 392.

Dolobáč, M. Vplyv telepráce na duševné zdravie zamestnanca. In: Právo, obchod, ekonomika VII. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia: 11. – 13. október 2017, Vysoké Tatry. – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISBN 9788081525285. S. 193 – 200.

Dolobáč, M. Technostres a ochrana duševného zdravia zamestnanca. In: Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-2592. S. 55-64.

Dolobáč, M. Legislatívne výzvy priemyslenej revolúcie 4.0. In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2018. ISBN 978-80-89149-58-2. S. 19-25.

Dolobáč, M. Spoločenská a priemyselná revolúcia 5.0 – zánik alebo vzostup pracovného práva? In: Nové technológie a ochrana zamestnanca. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-367-4. S. 37-45.

Dolobáč, M. – Seilerová, M. (eds.) Starostlivosť o zdravie zamestnancov. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2018, ISBN 9788081526640, 366 s.

Dolobáč, M. – Seilerová, M., Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, ISBN 9788081526893, 168 s.

Chylová, M, Nezkusilová, J. Pracovný stres v rizikových profesiách: osobné zdroje ako mediačné faktory úzkosti a depresie. In: Československá psychologie, 2020, 64, 4; 421 -436.

Chylova, M., Nezkusilova, J., Pestova, L., Seilerova, M.: Work-related stress, personal resources and mental health in high risk professions: cross-sectional survey. In: International Psychological Applications Conference and Trends: book of virtual conference proceedings. Lisboa, Portugal: Science Press, 2020, s. 223-226, ISSN: 2184-2205, e-ISSN: 2184-3414.

Chylová, M, Žuľová, J. Vplyv pracovného prostredia na vznik duševných porúch. In: Psychiatria pre prax, 2020, 21, 2; 62 – 66.

Chylová, M. Psychosocial Factors in Work Enviroment and Employee mental health. In: Psychológia práce a organizácie 2018 – Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie: 23.-24.5.2018, Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8152-713-5. s. 176-186.

Chylová M. Subjektívne hodnotenie vplyvu psychosociálnych faktorov pracovného prostredia na vznik duševných porúch. In: Starostlivosť o zdravie zamestnancov. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie: 6.- 8.6.2018, Vysoké Tatry. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-664-0. s. 63-72.

Koromház, P. Všeobecne o zdravotnej dokumentácii. In: MMK 2017: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: 18. – 20. prosince 2017, Hradec Králové: recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 9788087952221. S. 406-413.

Kundrát, I. Pracovný čas a ochrana zdravia pri výkone brigádnickej práce študentov. In: Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, 2. ročník: Zborník príspevkov z 2. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-8054-825-4. s. 201-209.

Nezkusilova, J, Chylova, M, Pestova, L, Seilerova, M. Personal resources, depressive symptoms and self-rated health in high-risk professions. In: International Psychological Applications Conference and Trends: book of virtual conference proceedings. Lisboa, Portugal: Science Press, 2020, s. 217-219, p-ISSN: 2184-2205, e-ISSN: 2184-3414.

Seilerová, M. Formy a spôsoby výkonu práce pri používaní informačno-komunikačných technológií a ochrana zdravia pri práci. In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2018. ISBN 978-80-89149-58-2. S. 61-83.

Seilerová, M. Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca (nielen) v kontexte duševného zdravia. In: Košické dni súkromného práva II: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN: 9788081290886. S. 185 – 210.

Seilerová, M., Odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve. In: Dny práva 2017/Days of Law 2017: 5. část V. Pacta (non solum) sunt servanda? Brno: Masarykova univerzita, 2018, ISBN 9788021090125, s. 171-199.

Seilerová, M., Legal Regulation of the Occupational Health and Safety in the Non – standard Work in the Slovak Republic. In: Ius et Administratio, 2018, ISSN 2300 – 4797.

Seilerová, M. The Consequences of Psychosocial Risks in the Workplace in Legal Context. In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management, 2 (1), s. 47-60. 2019 doi: 10.33382/cejllpm.2019.02.04

Seilerová, M. Vplyv robotizácie na pracovnoprávne vzťahy a zdravie zamestnancov. In: Právo, obchod, ekonomika XI. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia: . 23 – 25. október 2019, Vysoké Tatry. – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8152-775-3. S. 490 – 512

Seilerová, M. Ochrana zdravia pedagogických zamestnancov a ich zdravotná spôsobilosť. In: Olšovská, A., Švec, M., Horecký, J. (eds.) Sine amicitia est nullam. Pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej, Praha : Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-394-0. s. 190 – 211.

Seilerová, M. Nepredvídateľnosť výkonu práce a ochrana zdravia zamestnanca. In: Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy : novela zákoníku práce a zaměstnávání cizinců. Praha: Právnická fakulta, 2019. ISBN 9788087975978. S. 86-103.

Skolodová, K. Právna úprava poskytovania sexuálnych služieb – nevyhnutnosť alebo exces? In: Dny práva 2019 – Days of Law 2019: XIII. ročník mezinárodní konference: 21. – 22. november 2019, Brno. Brno: Masarykova univerzita (v tlači)

Švec, M., Žuľová, J., Madleňák, A. Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci. In: Právny obzor. ISSN 0032-6984. – Roč. 101, č. 2 (2018), s. 181-192.

Žuľová, J. Sociálne práva zamestnancov vykonávajúcich teleprácu. In: Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-2592. S. 87-102.

Žuľová, J. Profilovanie a automatizované rozhodovanie (nielen) v pracovnom práve. In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2018. ISBN 978-80-89149-58-2. S. 49-60.

Žuľová, J., Švec, M., Madleňák, A. Účasť na štrajku – problémová prekážka v práci. In: Studia Iuridica Cassoviensia. ISSN 1339-3995. – Roč. 6, č. 1 (2018), s. 111-120.

Žuľová, J., Švec, M., Madleňák, A., Personality aspects of the employee and their exploration from the GDPR perspective. In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Vol. 1, No. 1, 2018. ISSN 2644-4542. S. 68 – 77.

Žuľová J. Rešerš právnych predpisov na zaistenie BOZP. 2019

Žuľová J. Monitorovanie stresu zamestnancov nositeľnou elektronikou (právny rámec). In: Právo, obchod, ekonomika XI. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia: . 23 – 25. október 2019, Vysoké Tatry. – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8152-775-3. S. 562 – 571.

Žuľová, J. Sankcie za porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. In: Olšovská, A., Švec, M., Horecký, J. (eds.) Sine amicitia est nullam. Pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. Praha : Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-394-0. S. 141-152.