Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Tézy k IV. ročníku študentského sympózia z pracovného práva

(5. až 6. apríl 2018 Danišovce)

Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

 • Práca z domu – možnosť, nevyhnutnosť či výhoda?
 • Priemyselná revolúcia 4.0 a riešenia nedostatku pracovnej sily
 • Od robota Emila ku dronom alebo ako roboty ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy
 • Pracovné podmienky v digitálnej dobe

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 • Informačný vek ako tvoriteľ a ničiteľ pracovných príležitostí
 • Nová éra atypického pracovného práva 4.0?
 • Ochrana duševného zdravia zamestnanca pod tlakom informatizácie
 • Informatizácia, robotizácia, kratší pracovný čas, vyššie odmeňovanie – realita či útopia?

JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.

 • Crowdworking, crowdsourcing a freelancing vo svetle možnej (nutnej) sociálnoprávnej ochrany a ich vplyvu na duševné zdravie
 • Zdieľaná (kolaboratívna) ekonomika a jej vplyv na pojem zamestnanec, zamestnávateľ a závislá práca
 • Ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku pred vplyvmi moderných technológii v judikatúre ESĽP a SD EÚ (sledovanie kamerovým systémom a GPS, kontrola elektronickej pošty, mystery shopping)
 • Negatíva a pozitíva zavedenia univerzálneho základného príjmu (Universal Basic Income) na trh práce a možnosti jeho právneho zakotvenia

JUDr. Monika Seilerová, PhD.

 • Online platformy a nové spôsoby výkonu práce – sú „v rukách“ pracovného práva?
 • Digitálny svet – prínos či nástraha pre ochranu zdravia jednotlivca (zamestnanca)?
 • Telepráca a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • SmartWorking

Mgr. Ivan Kundrát

 • Telešikana
 • Mladiství zamestnanci v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0
 • Právo byť odpojený
 • Nové formy monitorovania zamestnancov ako zdroj stresu na pracovisku