Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Študentské sympózium: Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0

Úvod

V poradí IV. ročník študentského sympózia z pracovného práva sa nesie v duchu prínosov i nástrah novej technologickej spoločnosti pre pracovnoprávne vzťahy. Informatizácia, robotizácia, automatizácia – často skloňované pojmy súčasnosti. Ako digitálny svet ovplyvňuje trh práce? Aké sú jeho dôsledky pre zamestnancov a ich ochranu?

Téma aktuálneho ročníka študentského sympózia bude zameraná na všeobecný rozmer informačného veku a výzvy, ktoré pracovnému právu otvára. Právnemu rozboru budú tiež podrobené konkrétne pracovnoprávne aspekty týkajúce sa garancie sociálnych práv zamestnancov. Cieľom sympózia je poukázať na následky štvrtej priemyselnej revolúcie pre vytváranie či redukciu pracovných príležitostí, rozširovanie atypických foriem zamestnania, otázky odmeňovania či skracovania pracovného času, harmonizovania alebo naopak narušenia súladu pracovného a rodinného života, a to všetko aj vo svetle vplyvu digitalizácie na fyzické i duševné zdravie pracujúcich.

Vyberte si tézu, konzultanta a prihláste sa. Vítané sú aj vlastné návrhy tém.

Termín:

5. – 6. apríl 2019

Miesto:

Danišovce

Garanti:

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Kto sa môže prihlásiť?

Sympózium je určené pre študentov druhého až piateho ročníka Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Ako „ďalej“ s vybranou tézou?

  • Vybrať si môžete z ponúkaných téz, zverejnených aj na stránke Katedry PP a PSZ v sekcii „Nástenka“.
  • Konkrétny názov príspevku možno upraviť v závislosti od jeho obsahu.
  • S vybranou tézou je možné sa prihlásiť najneskôr do 1. marca 2019 na adresu konzultanta podľa vybranej tézy.

Aký je požadovaný rozsah príspevku a termín jeho spracovania?

  • Príspevok musí byť spracovaný najmenej v rozsahu 6–tich normostrán.
  • Spracovanie príspevku s vybranou tézou sa očakáva do 1. apríla 2019.

Čo ma čaká?

  • Prezentácia príspevku pred konzultantmi a spolužiakmi. Výstupom sympózia je zborník príspevkov v tlačenej podobe a knižná odmena pre tri najlepšie ohodnotené príspevky.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktuje:

marcel.dolobac@upjs.sk
lubos.dobrovic@upjs.sk
monika.seilerova@upjs.sk

Tézy k IV. ročníku sympózia