Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Vedecká konferencia: Starostlivosť o zdravie zamestnanca

Úvod

Práca bez ohľadu na prevahu fyzickej alebo duševnej námahy ovplyvňuje zdravie každého pracujúceho. V pozitívnom slova zmysle ako priestor na vlastnú sebarealizáciu a pocit životnej usporiadanosti, ale aj v negatívnom význame, keď faktory pracovného prostredia naše zdravie ohrozujú a poškodzujú. Postupy na meranie, prevenciu a možnú elimináciu škodlivých chemických, fyzikálnych a mikroklimatických faktorov v pracovnom prostredí sú veľmi dobre známe a zmapované. Vedia sa však zamestnávatelia vysporiadať so psychosociálnymi  a sociálnymi faktormi? Napríklad s nárastom stresu u svojich zamestnancov a dôsledkami, ktoré spôsobuje? Je prevencia porúch (úzkosť, depresia, vyhorenie) podmienených stresom súčasťou starostlivosti zamestnávateľa o zdravie zamestnancov alebo individuálnym problémom? Je možné diagnostikovať duševnú poruchu iba ako následok pracovného preťaženia a zlých pracovných podmienok?

Cieľom konferencie je privítať zástupcov akademickej pôdy a praxe  v oblasti práva, medicíny, psychológie i sociálnej práce, ktorí budú prezentovať originálne výsledky, názory a úvahy svojej vedecko – výskumnej a praktickej činnosti v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 • metódy merania, vyhodnocovania a eliminácie psychosociálnych rizikových faktorov pracovného prostredia;
 • identifikácia psychosociálnych faktorov práce a analýza príčin ich vzniku (napríklad z pracovnoprávneho hľadiska problém normovania práce, nesprávnej organizácie pracovného času, šikanovania, obťažovania, diskriminácie, problémov pri zosúlaďovaní pracovných a rodinných povinností a pod.);
 • hodnotenie psychickej pracovnej záťaže z medicínskeho i právneho pohľadu (stres v práci, technostres a syndróm vyhorenia alebo ako sa nezblázniť z práce, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a formalizovanie jej výstupov v podobe lekárskych potvrdení/posudkov, citlivosť problematiky z pohľadu ochrany súkromia a osobných údajov zamestnancov);
 • prevencia duševného zdravia zamestnávateľmi a príklady „dobrej praxe“ starostlivosti o (duševné) zdravie zamestnancov vo vybranom podniku;
 • antistresové programy na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov – sú naozaj účinné?;
 • legislatívne úlohy zástupcov zamestnancov a ich reálne možnosti pôsobenia pri starostlivosti o zdravie zamestnancov.

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť multidisciplinárneho prepojenia vedných odborov a praxe. V rozpravách očakávame zhrnutie odborných poznatkov, ktoré môžu byť prospešné aj pre Vaše pôsobenie. Srdečne Vás pozývame!

Vzdelávacia aktivita je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov a registrovaná ARS CME (počet pridelených kreditov: 2-6-2). Ďalšie informácie dostupné na: https://ks.lekom.sk/index.php?id=17574&r=activity/print

Konferencia je usporadúvaná v súvislosti s riešením grantového projektu APVV–16-0002 „Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca“.

Termín:

6. až 8. jún 2018

Miesto:

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Bližšie: https://www.hotelbellevue.sk/sk/hotel

Základné informácie:

Dôležité termíny:

!!! Registrácia predĺžená do 15. mája 2018 !!!

 • do 30. apríla 2018– registrácia účastníkov s aktívnou účasťou, pasívnou účasťou a sprievodných osôb cez registračný formulár (účastníci s aktívnou účasťou odošlú názov príspevku a abstrakt) Registrácia
 • do 15. mája 2018 – úhrada konferenčných poplatkov:
  • pre účastníkov s aktívnou účasťou vo výške 120 € (poplatok zahŕňa konferenčné materiály, zborník, občerstvenie počas konferencie, raut dňa 6. 6. 2018, obed a večeru dňa 7. 6. 2018);
  • pre účastníkov s pasívnou účasťou vo výške 100 € (poplatok zahŕňa konferenčné materiály, občerstvenie počas konferencie, raut dňa 6. 6. 2018, obed a večeru dňa 7. 6. 2018);
  • pre sprevádzajúce osoby vo výške 80 € (poplatok zahŕňa občerstvenie počas konferencie, raut dňa 6.6. 2018, obed a večeru dňa 7. 6. 2018; nezahŕňa účasť na rokovaní počas konferencie ani konferenčné materiály);
 • do 31. augusta 2018– odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov (viď nižšie)

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

Organizačný a vedecký výbor konferencie:

 • JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
 • JUDr. Jana Žuľová, PhD. (kontakt: jana.zulova@upjs.sk)
 • doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
 • JUDr. Monika Seilerová, PhD. (kontakt: monika.seilerova@upjs.sk)
 • PhDr. Martina Chylová, PhD.
 • Mgr. Peter Koromház
 • Mgr. Lívia Peštová
 • Mgr. Viktor Varga

Adresa organizačného a vedeckého výboru konferencie:

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 30, 040 75 Košice, Slovenská republika

Podporujú nás: