Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Riešiteľský kolektív

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Je zodpovedným riešiteľom výskumného projektu APVV–16–0002. Pôsobí ako vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (2003). V roku 2009 mu bol po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému „Právo a internet“ udelený titul „philisophiae doctor“. Výsledky svojej práce prezentuje na vedeckých i odborných konferenciách a publikuje v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých príspevkov z oblasti odboru (viac ako 60 výstupov kategórie A) s nezanedbateľným citačným ohlasom (270 citácií, z toho 13 citácií v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science/SCOPUS a 3 citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science/SCOPUS). Zúčastnil sa niekoľkých prednáškových a študijných pobytov doma i v zahraničí (napríklad Wroclawska univerzita, Univerzita v Ľubľane, Univerzita v Rzeszówe). O uznaní v odbornej komunite a jeho etablovaní v odborných kruhoch svedčia aj jeho ďalšie externé aktivity. Od roku 2009 je externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Od roku 2015 členom expertnej organizácie Labour Law Association aj členom Legislatívno-právnej a etickej komisie slovenské futbalového zväzu. Ako jazykový redaktor je členom redakčnej rady Ius et Administratio, vydavateľ: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Publikačnú činnosť zameriava na problematiku európskeho pracovného práva (vo vzťahu ku ktorej publikoval okrem viacerých článkov i ucelenú publikáciu: Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie, 2012) a zmluvného pracovného práva (Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve, 2017) a na realizačné a aplikačné aspekty zásady rovnakého zaobchádzania.

V projekte sa zameriava na európske právne ako i neprávne tendencie ochrany (predovšetkým duševného) zdravia zamestnancov. Zacieli na povinnosť a v neposlednom rade i kvalitu implementácie úniového práva do vnútroštátneho právneho poriadku, čo v kontexte celej grantovej úlohy má vytvoriť základné právne východiská pre ďalší výskum.

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

jana.zulova@upjs.sk 

Jana Žuľová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2010 pôsobí na tunajšej Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Je členkou Labour Law Association/Asociácie pracovného práva (http://www.laborlaw.sk/), ktorá spája odborníkov z oblasti pracovného práva a príbuzných odborov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých i odborných článkov z oblasti odboru, prednáša primárne problematiku pracovného práva a poskytuje právne poradenstvo a konzultantské služby týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s presahom aj do oblasti ľudských zdrojov. V rámci svojej vedeckej profilácie sa orientuje na problematiku harmonizácie súkromia, rodinnej a pracovnej sféry a skúmaniu pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov (zamestnanci starajúci sa o  deti, mladiství, absolventi, zamestnanci so zdravotným postihnutím, osoby 55+), čo dokumentuje viac ako 50 publikácií vedeckého charakteru s celkovým počtom 200 ohlasov. V širšom spektre sa venuje odbornému pracovnému poradenstvu v časopise Práca a Mzdy bez chýb, pokút a penále (59 príspevkov). Za posledné štyri roky sa aktívne zúčastnila úspešne ukončeného riešenia dvoch projektov VEGA (VEGA č. 1/0851/12, VEGA č. 1/0805/13) a troch štrukturálnych projektov (IRES – tvorca IT nástroja pre pracovné právo, RIFIV – vytvorenie interdisciplinárnych predmetov pre zlepšenie uplatnenia absolventov na trhu práce a Učíme sa celý život – tvorba vzdelávacieho programu podporujúceho aktívne starnutie). V súčasnosti je spoluriešiteľkou dvoch vedeckých projektov APVV.

V projekte sa venuje skúmaniu právnych konotácií najrozšírenejších duševných porúch na základné pracovnoprávne vzťahy v univerzálnej rovine ochrany zdravia zamestnanca a jeho práva na súkromie, legálnym procesom zisťovania a posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov a dôsledkom zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca na existenciu jeho pracovnoprávneho vzťahu.

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

milena.barinkova@upjs.sk 

Absolvovala štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte a od roku 1984 pôsobí na tejto inštitúcii ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti na funkčnom mieste docentky. Je vedúcou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých grantových úloh, pri ktorých spolupracuje s domácimi a zahraničnými univerzitami. Výsledky svojej práce prezentuje na vedeckých i odborných konferenciách a publikuje v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch. Je recenzentkou vedeckých zahraničných časopisov (Ius et Administratio/Poľsko, Časopis pro právní vědu a praxi/Česká republika), viacerých vedeckých a odborných monografií a zborníkov. Rovnako bola prizvaná participovať na evaluačnom procese vedeckej právnickej spisby Akademie věd ČR. Je členkou redakčných rád vedeckých časopisov Studia Iuridica Cassoviensis a Agrárne právo. Dosiaľ vyškolila piatich doktorandov a v tejto činnosti permanentne pokračuje. Témy dizertačných prác doktorandov boli/sú zamerané najmä na prienikové aspekty medzi právom pracovným a občianskym (napr. ochrana rodinného a pracovného života, ochrana osobnostných práv zamestnanca, občianskoprávne aspekty pracovnoprávnych vzťahov, právne úkony v pracovnom práve). Jej výskumná činnosť je zameraná na uplatňovanie a realizáciu sociálnych práv v oblasti pracovnoprávnych vzťahov so zameraním na osobitné skupiny zamestnancov. Aktuálne vo vedeckej činnosti a pri riešení projektových úloh sa venuje vplyvu pracovnoprávnej úpravy vybraných skupín zamestnancov na ich duševné zdravie a na plnenie ich pracovných povinností.

JUDr. Monika Seilerová, PhD.  

monika.seilerova@upjs.sk 

Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Jej vedecké smerovanie sa sústredí najmä na vzájomnú prepojenosť občianskeho práva a pracovného práva, ktoré sa vyznačuje veľmi potrebnou interdisciplinaritou. Nevyhýba sa však ani skúmaniu ďalších pracovnoprávnych otázok, akými je oblasť služieb zamestnanosti, ktorým sa venovala ako spoluautorka vo vedeckej monografii vytvorenej autorským kolektívom členov Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia s názvom Regionalizmus v pracovnom práve, 2014. Problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zaoberala už počas magisterského štúdia,  čo dosvedčuje vo svojej diplomovej práci s názvom Ochrana práce a ochrana zdravia pri práci.

Počas doby riešenia projektu sa zameria najmä na skúmanie kauzality vzniku škody v dôsledku pôsobenia psychosociálnych faktorov pracovného prostredia na duševné zdravie zamestnancov, ako aj optimalizáciu právneho rámca starostlivosti o zdravie zamestnancov v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch.

 

JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.  

lubos.dobrovic@upjs.sk  

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Výskum JUDr. Dobroviča sa zameriava na problematiku nových výziev pracovného práva, a to zamestnávania vo forme domáckej práce, telepráce v spojení s čoraz väčšou a nevyhnutnou mierou digitalizácie práce.

Digitalizácia a elektronizácia je neoddeliteľnou súčasťou pracovného prostredia zamestnancov v 21. storočí a moderné technológie nepopierateľne vplývajú na duševné zdravie zamestnancov. Práca zamestnanca v domácom prostredí, respektíve práca na diaľku prináša mnohé riziká spojené s vplyvom na duševné zdravie zamestnanca, mieru jeho motivácie a výkonnosti. Počas skúmania projektu sa dr. Dobrovič zameria na aplikačné problémy domáckej práce a telepráce v kontexte zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane ochrany duševného zdravia a možnostiam právnej úpravy pracovného práva v tejto oblasti.

Mgr. Ivan Kundrát 

ivan.kundrat@student.upjs.sk

Je interným doktorandom na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vo svojom výskume sa ťažiskovo orientuje na problematiku právnych úkonov v pracovnom práve. Už počas svojho štúdia publikoval vo vedeckých časopisoch a za jeho výsledky dosiahnuté v odbornej a vedeckej činnosti mu boli udelené viaceré akademické ocenenia.

Pri riešení projektu sa bude venovať špecifickým aspektom problematiky právne relevantného konania účastníkov pracovnoprávnych vzťahov so zreteľom na duševné zdravie (právne úkony vybraných skupín zamestnancov, výsledky zisťovania a posudzovania zdravotnej spôsobilosti ako hmotnoprávne predpoklady právnych úkonov, pracovnoprávna subjektivita a ď.). Problematike ochrany zdravia sa dosiaľ venoval v rovine skúmania podmienok trestnej zodpovednosti, jeho interdisciplinárny pohľad preto môže byť prínosom pri riešení otázok zodpovednosti zamestnávateľa za poškodenie duševného zdravia zamestnanca.

Mgr. Katarína Skolodová

katarina.skolodova@student.upjs.sk

Pôsobí ako interná doktorandka na katedre Pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci vedeckej činnosti sa zameriava na oblasť ochrany súkromia zamestnancov v informačnom veku. V predošlej publikačnej činnosti a v diplomovej práci sa zameriavala na stres na pracovisku, jeho právne aspekty a vplyv na zamestnancov.

Problémy, ktoré vznikajú v súvislosti so zhoršujúcim sa stavom duševného zdravia sa nepochybne prejavujú v pracovnom aj v súkromnom živote zamestnanca. Je však nevyhnutné sa na tento problém pozerať aj z celospoločenského hľadiska, pretože zlý zdravotný stav zamestnancov negatívne vplýva na vývoj zamestnanosti, spoločnosti a ekonomiky. V rámci projektu sa zameria na skúmanie následkov zhoršovania kvality duševného zdravia zamestnancov a na právne možnosti ich zmiernenia.

 PhDr. Martina Chylová, PhD.  

martina.chylova@upjs.sk 

Je odbornou asistentkou a klinickou psychologičkou na 1. psychiatrickej klinike LF UPJŠ a UNLP v Košiciach (od r. 2008). Vo svojej práci sa venuje výučbe lekárskej psychológie a medicínskej komunikácie študentov LF UPJŠ  v slovenskom a anglickom jazyku, výučbe klinickej psychológie na FF UPJŠ,  psychologickému poradenstvu študentom v kríze a  klinickej praxi v nemocnici.  Je členkou organizácií Slovenská komora psychológov, European Health Psychology Society EHPS a Slovenská asociácia verejného zdravia SAVEZ.  V posledných rokoch bola a je členkou riešiteľských kolektívov doma i v zahraničí vo výskumných aktivitách zameraných na psychosociálne faktory vzniku schizofrénie,  vplyv psychosociálnych faktorov v práci na vznik duševných porúch zamestnancov, či na podporu duševného zdravia u pacientov so sclerosis musltiplex  (CEEPM 26220120067, APVV 0220-10, APVV-20-03830, APVV-20-038305, APVV-15-0719, APVV -16 – 0002 a i.). Je recenzentkou odborných časopisov (European Journal of Neurology, Patient Education and Counseling, Disability and Rehabilitation, Psychiatria pre prax a Pediatria pre prax).  Jej publikačné výstupy tvorí doteraz 28 vedeckých prác , kde je prvou autorkou a 38 prác ako spoluautorka , s počtom citácií 204 v SSCI indexovaných časopisoch.  Jej ocenenia zahŕňajú Top Publication Award 2009 na University Medical Center Groningen, Holandsko, či prémiu za trojročný vedecký ohlas v kategórii Spoločenské vedy od Literárneho fondu SR v r. 2014.

Parciálnou úlohou, ktorú v projekte rieši  v súvislosti s navrhovaným zaradením duševných porúch medzi choroby z povolania, je etiológia duševných porúch na pracoviskách, identifikácia vzťahu psychosociálnych faktorov práce a duševného zdravia zamestnancov, tiež vzťah medzi pracovným stresom a vznikom, zhoršovaním sa psychických ťažkostí u zamestnancov.

Mgr. Lívia Peštová  

livia.radonakova@upjs.sk 

V roku 2015 ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na FF UPJŠ. Počas štúdia sa aktívne zaoberala problematikou sebapoškodzovania, na základe čoho bol uverejnený článok v časopise Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Viac než rok sa venovala pracovnej oblasti psychológie, skúsenosti naberala v prostredí personálnych spoločností. Od roku 2016 pôsobí ako asistentka na 1. psychiatrickej klinike LF UPJŠ a zároveň ako psychologička na Psychiatrickom oddelení UNLP v Košiciach. V súčasnosti je spoluriešiteľkou dvoch APVV projektov.

V projekte sa venuje skúmaniu psychosociálnych faktorov na pracovisku, ktoré negatívne ovplyvňujú duševné zdravie zamestnancov, zaoberá sa príčinou ich vzniku, ako aj ich  prevenciou.

Mgr. Jana Nezkusilová  

jana.nezkusilova@upjs.sk

V roku 2015 ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na FF UPJŠ. V súčasnosti je dennou doktorandkou na katedre psychológie FF UPJŠ, kde pracuje na téme „Psychosociálne determinanty starostlivosti o seba v kontexte vnímaného stresu u pomáhajúcich profesií“ a podieľa sa aj na riešení otázok výskumného projektu APVV 14-0921. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých prác venujúcich sa problematike prevencie stresu a ďalších negatívnych javov u pomáhajúcich profesií.

Jedna z vedeckých prác, v ktorej je spoluautorkou sa nachádza v medzinárodných databázach SSCI indexovaných časopisov. Jedna z vedeckých prác, v ktorej je hlavnou autorkou sa nachádza v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie v databáze Web of Science. Je aj autorkou kapitoly vo vedeckej monografii „Starostlivosť o seba a dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií“. V projekte sa bude venovať skúmaniu problematiky psychických ochorení, prežívaného stresu a ich vzťahu s ďalšími novodobými psychosociálnymi premennými v pracujúcej populácii na Slovensku. Pri riešení týchto otázok bude nadväzovať na činnosť Mgr. Lívie Peštovej.