Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Tézy k III. ročníku študentského sympózia z pracovného práva

Tézy k III. ročníku študentského sympózia z pracovného práva

(6. až 7. apríl 2018 Danišovce)

Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

 • Osoba so zdravotným postihnutím – hra s pojmami v práve
 • Právo na prístup k zamestnaniu v hľadáčiku zdravotne postihnutej osoby
 • Pracovné podmienky a podmienky práce zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • Zákaz diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 • Nároky titulom pracovného úrazu a choroby z povolania
 • Zodpovednosť zamestnávateľa za (nielen) duševné zdravie zamestnanca
 • Pohoda na pracovisku ako právna povinnosť zamestnávateľa
 • Odškodnenie zamestnanca za ujmu na (tele) a na duši pri výkone práce
 • Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

 • Zdravie zamestnanca a právo na súkromie
 • Zdravotný stav zamestnanca ako osobný údaj
 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce
 • Pracovnoprávna subjektivita duševne chorého zamestnanca
 • Výsledky posúdenie zdravotného stavu zamestnanca (lekársky posudok v. lekárske potvrdenie)

JUDr. Monika Seilerová, PhD.

 • Právne nástroje ochrany (duševného) zdravia zamestnanca
 • Stres na pracovisku a jeho vplyv na zdravie zamestnanca
 • Poškodenie zdravia v pracovnom procese v dôsledku šikany
 • Syndróm vyhorenia na pracovisku (právne a mimoprávne následky)
 • Faktor, riziko a nebezpečenstvo pracovného prostredia – čo je čo?

Mgr. Viktor Varga

 • Nástrahy uchovávania zdravotných údajov o zamestnancovi v cloude
 • E-health a zdravie zamestnanca
 • Zdravotné údaje zamestnanca v elektronickom osobnom spise
 • Vplyv sociálnych sietí na zdravie zamestnanca (cyberhate, komunikácia so zákazníkmi cez sociálne siete, odpovedanie na komentáre zákazníkov…)