Konferencie, Sympóziá, Semináre

9 posts

Tézy k študentskému sympóziu organizovanému Katedrou obchodného a hospodárskeho práva a Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

5. december 2019 Košice Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychogické aspekty doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Generálna sociálna ochrana štatutára obchodnej spoločnosti Právna a faktická ochrana štatutárov pred pracovným stresom doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Zneužitie zdravotných údajov členmi orgánov obchodnej spoločnosti JUDr. Jana Žuľová, PhD. Zdravotné poistenie […]

Študentské sympózium: Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychologické aspekty

Cieľom sympózia je upriamiť pozornosť na pracovnoprávne aspekty postavenia členov orgánov obchodných spoločností vo svetle právnej úpravy a judikatúry. Tézy sympózia ponúkajú otvorené možnosti tvorivého spracovania. Predmetom je skúmanie oprávnenosti súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu s pracovnoprávnym vzťahom, právna analýza ochrany osobných údajov, alebo tiež praktické otázky ich sociálnej […]

Tézy k IV. ročníku študentského sympózia z pracovného práva

(5. až 6. apríl 2018 Danišovce) Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0 doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Práca z domu – možnosť, nevyhnutnosť či výhoda? Priemyselná revolúcia 4.0 a riešenia nedostatku pracovnej sily Od robota Emila ku dronom alebo ako roboty ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy Pracovné podmienky v digitálnej dobe JUDr. Marcel […]

Študentské sympózium: Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0

Úvod V poradí IV. ročník študentského sympózia z pracovného práva sa nesie v duchu prínosov i nástrah novej technologickej spoločnosti pre pracovnoprávne vzťahy. Informatizácia, robotizácia, automatizácia – často skloňované pojmy súčasnosti. Ako digitálny svet ovplyvňuje trh práce? Aké sú jeho dôsledky pre zamestnancov a ich ochranu? Téma aktuálneho ročníka študentského […]

Program konferencie

Rámcový program medzinárodnej vedeckej konferencie „Starostlivosť o zdravie zamestnanca“ Organizátori si vyhradzujú právo úpravy programu konferencie. Organizátori si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení príspevku do programu konferencie. 6. jún 2018 (streda) 13:00 – 14:00                 Registrácia účastníkov 14:00 – 18:00          […]

Tézy k III. ročníku študentského sympózia z pracovného práva

Tézy k III. ročníku študentského sympózia z pracovného práva (6. až 7. apríl 2018 Danišovce) Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Osoba so zdravotným postihnutím – hra s pojmami v práve Právo na prístup k zamestnaniu v hľadáčiku zdravotne postihnutej osoby Pracovné podmienky a podmienky práce zamestnancov […]