administrator

6 posts

Tézy k študentskému sympóziu organizovanému Katedrou obchodného a hospodárskeho práva a Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

5. december 2019 Košice Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychogické aspekty doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Generálna sociálna ochrana štatutára obchodnej spoločnosti Právna a faktická ochrana štatutárov pred pracovným stresom doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Zneužitie zdravotných údajov členmi orgánov obchodnej spoločnosti JUDr. Jana Žuľová, PhD. Zdravotné poistenie […]

Študentské sympózium: Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychologické aspekty

Cieľom sympózia je upriamiť pozornosť na pracovnoprávne aspekty postavenia členov orgánov obchodných spoločností vo svetle právnej úpravy a judikatúry. Tézy sympózia ponúkajú otvorené možnosti tvorivého spracovania. Predmetom je skúmanie oprávnenosti súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu s pracovnoprávnym vzťahom, právna analýza ochrany osobných údajov, alebo tiež praktické otázky ich sociálnej […]

Tézy k III. ročníku študentského sympózia z pracovného práva

Tézy k III. ročníku študentského sympózia z pracovného práva (6. až 7. apríl 2018 Danišovce) Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Osoba so zdravotným postihnutím – hra s pojmami v práve Právo na prístup k zamestnaniu v hľadáčiku zdravotne postihnutej osoby Pracovné podmienky a podmienky práce zamestnancov […]

Študentské sympózium: Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca

Úvod III. ročník študentského sympózia z pracovného práva je zameraný na právny rozbor pracovnoprávnych aspektov ochrany a zachovania zdravia zamestnanca. Predpokladom udržateľnosti zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce je dôsledná starostlivosť zamestnávateľa o vytvárania zdravotne priaznivých pracovných podmienok a pracovných postupov, vrátane prijímania vhodných preventívnych opatrení na pracovisku. Cieľom aktuálneho ročníka sympózia je venovať […]

Vedecká konferencia: Starostlivosť o zdravie zamestnanca

Úvod Práca bez ohľadu na prevahu fyzickej alebo duševnej námahy ovplyvňuje zdravie každého pracujúceho. V pozitívnom slova zmysle ako priestor na vlastnú sebarealizáciu a pocit životnej usporiadanosti, ale aj v negatívnom význame, keď faktory pracovného prostredia naše zdravie ohrozujú a poškodzujú. Postupy na meranie, prevenciu a možnú elimináciu škodlivých chemických, fyzikálnych a mikroklimatických faktorov v pracovnom prostredí […]