Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Tézy k študentskému sympóziu organizovanému Katedrou obchodného a hospodárskeho práva a Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

5. december 2019 Košice

Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychogické aspekty

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 • Generálna sociálna ochrana štatutára obchodnej spoločnosti
 • Právna a faktická ochrana štatutárov pred pracovným stresom

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

 • Zneužitie zdravotných údajov členmi orgánov obchodnej spoločnosti

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

 • Zdravotné poistenie členov orgánov obchodných spoločností
 • Úlohy štatutárneho orgánu na úseku BOZP

JUDr. Monika Seilerová, PhD.

 • Právne postavenie vedúceho zamestnanca a jeho zodpovednosť za priaznivé pracovné podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Sociálne zabezpečenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti pri poškodení telesného alebo duševného zdravia

JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.

 • Limity výkonu funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti – môžeme sa obávať „karoshi“ a „karo jisatsu“?
 • Prípustnosť súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu a pracovného pomeru vo svetle najnovšej judikatúry

Mgr. Ivan Kundrát

 • Možnosti a limity ochrany člena štatutárneho orgánu pri uzatvorení zmluvy o výkone funkcie v režime Zákonníka práce
 • Člen orgánu obchodnej spoločnosti ako pracovník v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Mgr. Katarína Skolodová

 • Ochrana osobných údajov člena štatutárneho orgánu spoločnosti v. ochrana osobných údajov zamestnanca