Daily Archives: 14 novembra, 2019

2 posts

Tézy k študentskému sympóziu organizovanému Katedrou obchodného a hospodárskeho práva a Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

5. december 2019 Košice Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychogické aspekty doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Generálna sociálna ochrana štatutára obchodnej spoločnosti Právna a faktická ochrana štatutárov pred pracovným stresom doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Zneužitie zdravotných údajov členmi orgánov obchodnej spoločnosti JUDr. Jana Žuľová, PhD. Zdravotné poistenie […]

Študentské sympózium: Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychologické aspekty

Cieľom sympózia je upriamiť pozornosť na pracovnoprávne aspekty postavenia členov orgánov obchodných spoločností vo svetle právnej úpravy a judikatúry. Tézy sympózia ponúkajú otvorené možnosti tvorivého spracovania. Predmetom je skúmanie oprávnenosti súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu s pracovnoprávnym vzťahom, právna analýza ochrany osobných údajov, alebo tiež praktické otázky ich sociálnej […]