Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Študentské sympózium: Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychologické aspekty

Cieľom sympózia je upriamiť pozornosť na pracovnoprávne aspekty postavenia členov orgánov obchodných spoločností vo svetle právnej úpravy a judikatúry. Tézy sympózia ponúkajú otvorené možnosti tvorivého spracovania. Predmetom je skúmanie oprávnenosti súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu s pracovnoprávnym vzťahom, právna analýza ochrany osobných údajov, alebo tiež praktické otázky ich sociálnej ochrany, povinností na úseku starostlivosti o zdravie zamestnancov, či vplyvu výkonu manažérskej funkcie na vlastný fyzický a duševný zdravotný stav.

Vyberte si tézu, konzultanta a prihláste sa. Vítané sú i vlastné námety, ktoré problematika prepojenia inštitútov obchodného a pracovného práva prináša.

Termín:

5. december 2019

Miesto:

Košice

Kto sa môže prihlásiť?

Sympózium je určené pre študentov druhého až piateho ročníka Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Ako „ďalej“ s vybranou tézou?

  • Vybrať si môžete z ponúkaných téz, zverejnených aj na stránke Katedry PP a PSZ v sekcii „Nástenka“.
  • Konkrétny názov príspevku možno upraviť v závislosti od jeho obsahu.
  • S vybranou tézou je možné sa prihlásiť najneskôr do 31. októbra 2019 na adresu monika.seilerova@upjs.sk.

Aký je požadovaný rozsah príspevku a termín jeho spracovania?

  • Príspevok musí byť spracovaný najmenej v rozsahu 6–tich normostrán.
  • Spracovanie príspevku s vybranou tézou sa očakáva do 21. novembra 2019.

Čo ma čaká?

  • Prezentácia príspevku pred konzultantmi a spolužiakmi. Výstupom sympózia je zborník príspevkov.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktuje:

monika.seilerova@upjs.sk

Tézy