Jana Žuľová

1 post

Podmienky publikovania príspevkov

Príspevky je potrebné odovzdať do 31. augusta 2018 podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny. Rozsah príspevku: min. 10 -15 normostrán. Príspevky zasielajte na emailovú adresu: monika.seilerova@upjs.sk. Príspevky spĺňajúce stanovené náležitosti budú po úspešnom anonymnom recenznom konaní publikované v recenzovanom zborníku príspevkov z vedeckej konferencie. Zborník bude doručený účastníkom konferencie na adresu, […]